Mina villkor 


BOKNING

Vid bokning ska uppdragsgivaren ange uppdragets art, syftet med fotograferingen, sättet för och omfattningen av bildernas användning, tekniska krav och övriga anvisningar av vikt för uppdraget.

AVBESTÄLLNING
Om ett uppdrag avbeställs ska uppdragsgivaren alltid ersätta fotografens kostnader för egna avbeställningar som har samband med den inställda fotograferingen. Uppdragsgivaren ska även ersätta fotografen för förberedelsetid och för avbokad tid som inte kan utnyttjas för annat uppdrag.

FOTOGRAFERING
Uppdragsgivaren ansvarar för att en representant finns på platsunder fotograferingen som godkänner fotografens tolkning och genomförande av uppdraget.

BILDURVAL OCH LEVERANS
Efter avslutad fotografering skickar fotografen påsiktsbilder till uppdragsgivaren inom cirka två arbetsdagar. Efter uppdragsgivarens urval levereras färdiga bilder normalt inom två arbetsveckor. Slutleverans sker via molntjänst och innehåller såväl låg- som högupplösta bildfiler. 

REKLAMATION
Uppdragsgivaren ska snarast granska levererade bilder. Önskas omfotografering ska detta meddelas omedelbart. Bilderna anses alltid godkända när produktionsprocessen för deras användning har satts igång.

ANVÄNDNINGSRÄTT
Bilderna har fri användningsrätt utan tidsbegränsning. Användningsrätten får dock inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande. Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/slutanvändaren först när full betalning kommit fotografen tillhanda. Om uppdragsgivaren nedlägger sin verksamhet, inställer sina betalningar, blir föremål för ackord eller försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till fotografen utan ersättning.

FOTOGRAFENS EGEN ANVÄNDNING
Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen marknadsföring eller egna projekt såsom utställning eller bokproduktion om inte annat uttryckligen angivits för uppdraget.

BILDÅTERGIVNING
Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får integöras utan fotografens medgivande.

NAMNANGIVELSE
Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges: Olson Fotograferar. Vid utebliven namnangivelse kan debitering ske enligt SFF:s rekommendationer.

METADATA
Ändringar i bildens metadata får endast göras i samråd medfotografen.

ANSVAR FÖR FÖREMÅL
Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen ansvarar inte förskador på eller förlust av sådant föremål.

PERSONBILD
En personbild är ett fotografi där identifierbar person/personer förekommer på bilden. Uppdragsgivaren ansvarar för att sådant tillstånd finns som enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används, exempelvis i kommersiell reklam respektive på Internet.

PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR
På angivna priser tillkommer moms med 25 procent. När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig, oavsett om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för annan slutkund.

OTILLÅTEN ANVÄNDNING M.M.
Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp.

TVISTELÖSNING
I den händelse att tvist uppstår i anledning av tillämpningen av Svenska Fotografers Förbunds rekommenderade villkor för uppdrag, som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna, ska tvisten prövas i enlighet medgällande lagstiftning och av allmän domstol.


Using Format